PL EN
ARTYKUŁ
Wydatki budżetów rolnych Polski w kontekście wybranych relacji makroekonomicznych
 
Więcej
Ukryj
1
University of Zielona Góra
 
2
University of Rzeszów
 
3
Poznań University of Economics and Business
 
 
Data publikacji: 15-01-2022
 
 
Ekonomista 2022;(1):41-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy dynamiki i struktury wydatków na rolnictwo w budżetach Polski w latach 1995–2020, co jest podstawą rozważań na temat relacji między wydatkami budżetowymi na rolnictwo a dynamiką PKB i dynamiką budżetu państwa ogółem. Analizie poddano zarówno wielkości nominalne, jak i urealnione o wskaźnik inflacji CPI. W okresie przedakcesyjnym (1995–2003) realne wydatki na rolnictwo, z pominięciem dotacji do KRUS, wykazywały tendencję spadkową. Sytuacja uległa zmianie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W latach 2004–2009 nastąpił skokowy wzrost budżetu rolnego ogółem (obejmującego środki krajowe i środki UE) oraz zmiana jego struktury w kierunku celów prorozwojowych. Jednocześnie wydatki budżetu rolnego w znacznym stopniu zostały uzależnione od funduszy europejskich. Od 2009 r. można obserwować stabilizację realnych wydatków na rolnictwo, a w latach 2015–2019 nawet nieznaczną tendencję spadkową, przy ponownym wzroście celów redystrybucyjnych w strukturze wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie. Rolnictwo w nierównym stopniu korzystało z efektów wzrostu gospodarczego notowanego w latach 1995–2020. Jednakże biorąc pod uwagę tylko wydatki rozwojowe na rolnictwo (bez wydatków socjalnych – KRUS), obserwuje się ponadprzeciętne korzyści analizowanego sektora. Ponadto średnie tempo wzrostu wydatków budżetu rolnego ogółem (obejmującego środki krajowe i środki UE) było nieco wyższe od tempa przyrostu wydatków budżetu państwa.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top