PL EN

Informacje dla Autorów

 
1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej oryginalne teksty o charakterze naukowym poświęcone problematyce ekonomicznej.

2. Redakcja nie pobiera opłat od autorów za złożenie tekstu lub opracowanie/publikację artykułu.

3. Redakcja prosi o składanie opracowań wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi redakcji. Tekst powinien być złożony czcionką Times New Roman 12˚ (przypisy 10˚). Maksymalna objętość: artykuły – 45 tysięcy znaków ze spacjami, inne teksty – 18-36 tysięcy znaków ze spacjami, recenzje – 9 tysięcy znaków ze spacjami. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły. Tekst powinien zostać przygotowany zgodnie z szablonem [do pobrania] i przesłany w formie edytowalnej (.doc, .docx, .odt, .rtf).

4. Do artykułów i doniesień naukowych należy dołączyć streszczenie (maksymalnie 1 200 znaków ze spacjami) zawierające cel artykułu, opis metody i wykorzystanych danych, zakres analizy, uzyskane wyniki i wnioski. Do streszczenia należy dołączyć 3-5 słów kluczowych i 3-5 kodów klasyfikacji JEL.

5. Przed złożeniem tekstu autorzy proszeni są o zapoznanie się z formą edytorską czasopisma.

6. Przesłany tekst nie może zawierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację autora/ki, w szczególności:
- na stronie tytułowej nie należy umieszczać nazwisk autorów i ich afiliacji,
- odwołania do wszelkich wcześniejszych prac autorów (książek, artykułów, referatów itp.) należy sformułować w taki sposób by wykluczyć możliwość identyfikacji autorów,
- przesłany tekst w wersji do recenzji nie może zawierać żadnych podziękowań ani odniesień do udziału we wspólnych projektach badawczych, konferencjach itp.

7. Wstęp powinien wskazywać klarownie sformułowany cel artykułu oraz uzasadnienie znaczenie podjętej problematyki. W przypadku badań empirycznych powinien zawierać także krótki opis metody, wykorzystanych danych oraz zakres analizy. Ponadto, w ostatnim akapicie zwięzłą informację o strukturze tekstu.

8. W przypadku badań empirycznych sugerujemy, aby struktura tekstu wzorowała się na strukturze IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion).

9. Przypisy należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście - przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła (w nawiasie) zgodnie z wytycznymi APA-7. Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło.

10. Tabele i rysunki powinny być opatrzone notką wskazującą źródła (ewent. „opracowanie własne”). Rysunki powinny być w miarę proste, w czerni, bez kolorów i efektów specjalnych. Linie na wykresach mogą być w szarości, a zaznaczone pola zacieniowane. Format wykresów wektorowy PDF, EPS, ewent. Excel. Tabele i rysunki powinny zostać umieszczone w tekście głównym a także dodane w osobnych plikach za pośrednictwem internetowego systemu obsługi redakcji.

11. Wszystkie symbole matematyczne, wzory i równania powinny być przygotowane przy użyciu narzędzia Edytor równań (Equation Editor) lub jego odpowiednika.

12. Bibliografię zamieszczoną na końcu tekstu (w porządku alfabetycznym) należy sformatować zgodnie z wytycznymi APA-7.

13. Poprawioną wersję tekstu (po poprawkach porecenzyjnych) należy sporządzić wg tych samych zasad. Zmiany w tekście powinny być zrobione w trybie recenzji (widoczne dla czytelnika). Do poprawionej wersji tekstu należy dołączyć odpowiedź autora na uwagi recenzentów.

14. Opracowanie zakwalifikowane do publikacji, lecz przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.

15. W przypadku, gdy artykuł jest oparty na wynikach badań uzyskanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła finansowania.

16. Artykuły przyjęte do publikacji muszą być przesłane w formie plików edytowalnych (.doc, .docx, .odt, .rtf).

17. Artykuły przyjęte do publikacji mogą być redagowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i stylistycznym.

18. Czasopismo "Ekonomista" rezerwuje sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek w celu dostosowania tekstu do standardów redakcyjnych.

19. Materiały zamieszczone w „Ekonomiście” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.

20. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich oraz nie udziela wyjaśnień w sprawie tekstów niewykorzystanych.

21. Czasopismo ściśle współpracuje z autorami podczas procesu redakcyjnego.

[Do pobrania]
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top