PL EN

Zasady etyczne

 
W praktyce redakcyjnej czasopismo "Ekonomista" stosuje procedury określone przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

  • "Ekonomista" przyjmuje do recenzji wyłącznie oryginalne teksty o charakterze naukowym poświęcone problematyce ekonomicznej a ich ocena jest przeprowadzana na podstawie wartości merytorycznej i zgodności z zasadami etycznymi. W czasopiśmie publikowane są artykuły bez względu na rasę, płeć, wiek, religię i obywatelstwo autora/ki tekstu.
  • Redakcja czasopisma podejmuje kroki w celu przeciwdziałania nadużyciom w procesie publikacyjnym, w szczególności eliminowaniu takich praktyk jak plagiaty, autoplagiaty, ghostwriting (sytuacja, w której osoba wnosząca znaczący wkład w treść artykułu nie jest wymieniana wśród autorów) i guest authorship (sytuacja, w której na liście autorów wymienia się osoby nieuczestniczące w pracach badawczych i publikacyjnych bądź wnoszącej wkład minimalny w powstanie publikacji).
  • Redakcja czasopisma w procesie publikacyjnym stosuje zasady poufności. Dostęp do danych dotyczących publikacji mają wyłącznie autor, redaktor naczelny, redaktorzy tematyczni, członkowie Kolegium Redakcyjnego oraz recenzenci. Nadesłane teksty są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind. Redakcja zapewnia ochronę danych osobowych (RODO) i monitoruje przestrzeganie zasad poufności przez wszystkie strony procesu redakcyjnego.
  • Redakcja czasopisma w procesie publikacyjnym stosuje zasadę transparentności. Polityka publikacyjna jest opisana w zakładce Dla autorów na stronie czasopisma. Po zalogowaniu w systemie redakcyjnym autor/ka może sprawdzić na jakim etapie procesu redakcyjnego znajduje się przesłany tekst. Na stronie czasopisma publikowana jest lista recenzentów, którzy oceniali nadesłane teksty w danym roku kalendarzowym. Autorzy i recenzenci zobowiązani są do ujawniania redakcji czasopisma ewentualnego konfliktu interesów.
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top