PL EN
Dla autorów
 
1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej oryginalne teksty o charakterze naukowym poświęcone problematyce ekonomicznej.

2. Redakcja nie pobiera opłat od autorów za złożenie tekstu lub opracowanie/publikację artykułu.

3. Redakcja prosi o składanie opracowań wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi redakcji. Tekst powinien być złożony czcionką Times New Roman 12˚ (przypisy 10˚). Maksymalna objętość: artykuły – 45 tysięcy znaków ze spacjami, inne teksty – 18-36 tysięcy znaków ze spacjami, recenzje – 9 tysięcy znaków ze spacjami. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły. Tekst powinien zostać przygotowany zgodnie z szablonem [do pobrania] i przesłany w formie edytowalnej (.doc, .docx, .odt, .rtf).

4. Do artykułów i doniesień naukowych należy dołączyć streszczenie (maksymalnie 1 200 znaków ze spacjami) zawierające cel artykułu, uzasadnienie tematu, opis metody oraz uzyskanych wyników. Do streszczenia należy dołączyć 3-5 słów kluczowych i 3-5 kodów klasyfikacji JEL.

5. Przed złożeniem tekstu autorzy proszeni są o zapoznanie się z formą edytorską czasopisma.

6. Przesłany tekst nie może zawierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację autora/ki, w szczególności:
- na stronie tytułowej nie należy umieszczać nazwisk autorów i ich afiliacji,
- odwołania do wszelkich wcześniejszych prac autorów (książek, artykułów, referatów itp.) należy sformułować w taki sposób by wykluczyć możliwość identyfikacji autorów,
- przesłany tekst w wersji do recenzji nie może zawierać żadnych podziękowań ani odniesień do udziału we wspólnych projektach badawczych, konferencjach itp.

7. Wstęp powinien wskazywać cel artykułu oraz uzasadnienie znaczenie podjętej problematyki. W przypadku badań empirycznych powinien zawierać krótki opis metody, wykorzystanych danych oraz zakres analizy. Ponadto, informację o strukturze tekstu.

8. W przypadku badań empirycznych sugerujemy, aby struktura tekstu wzorowała się na strukturze IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion).

9. Przypisy należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście - przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła (w nawiasie) zgodnie z wytycznymi APA-7. Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło.

10. Tabele i rysunki powinny być opatrzone notką wskazującą źródła (ewent. „opracowanie własne”). Rysunki powinny być w miarę proste, w czerni, bez kolorów i efektów specjalnych. Linie na wykresach mogą być w szarości, a zaznaczone pola zacieniowane. Format wykresów wektorowy PDF, EPS, ewent. Excel. Tabele i rysunki powinny zostać umieszczone w tekście głównym a także dodane w osobnych plikach za pośrednictwem internetowego systemu obsługi redakcji.

11. Wszystkie symbole matematyczne, wzory i równania powinny być przygotowane przy użyciu narzędzia Edytor równań (Equation Editor) lub jego odpowiednika.

12. Bibliografię zamieszczoną na końcu tekstu (w porządku alfabetycznym) należy sformatować zgodnie z wytycznymi APA-7.

13. Poprawioną wersję tekstu (po poprawkach porecenzyjnych) należy sporządzić wg tych samych zasad. Zmiany w tekście powinny być zrobione w trybie recenzji (widoczne dla czytelnika). Do poprawionej wersji tekstu należy dołączyć odpowiedź autora na uwagi recenzentów.

14. Opracowanie zakwalifikowane do publikacji, lecz przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.

15. W przypadku, gdy artykuł jest oparty na wynikach badań uzyskanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła finansowania.

16. Artykuły przyjęte do publikacji muszą być przesłane w formie plików edytowalnych (.doc, .docx, .odt, .rtf).

17. Artykuły przyjęte do publikacji mogą być redagowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i stylistycznym.

18. Czasopismo "Ekonomista" rezerwuje sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek w celu dostosowania tekstu do standardów redakcyjnych.

19. Materiały zamieszczone w „Ekonomiście” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.

20. Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich oraz nie udziela wyjaśnień w sprawie tekstów niewykorzystanych.

21. Czasopismo ściśle współpracuje z autorami podczas procesu redakcyjnego.

[Do pobrania]
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205