PL EN
ARTYKUŁ
Poziom i zróżnicowanie regionalne PKB Polski w okresie międzywojennym
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-10-2023
 
 
Data akceptacji: 02-11-2023
 
 
Data publikacji: 27-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Witold Maciej Orłowski   

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Stokłosy 3, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(4):349-367
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę oszacowania poziomu PKB per capita w II Rzeczypospolitej w roku 1938 w skali całego kraju i poszczególnych województw. Za punkt wyjścia przyjęto oceny Maddisona dotyczące wartości PKB p.c. Polski w obecnych granicach, a także polskie i niemieckie dane statystyczne z okresu międzywojennego. Z jednej strony uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie że poziom rozwoju II RP był znacznie niższy w roku 1938 nie tylko w porównaniu z zachodnią Europą, ale również z przechodzącym gwałtowny proces industrializacji Związkiem Sowieckim, z drugiej strony pozwoliły na ocenę różnic regionalnych, mierzonych różnicami w poziomie i w strukturze wytwarzania PKB, a w ślad za tym – na określenie skali dychotomii Polska A/Polska B, a także porównanie z sytuacją innych dużych krajów Europy, w tym cierpiących na podobną dychotomię rozwojową Włoch. Skala zróżnicowania regionalnego PKB p.c., przekraczająca 3 do 1, nie była rażąco wysoka na tle innych wielkich krajów Europy. Problemem było jednak to, że na obszarach słabo rozwiniętych i uzależnionych od rolnictwa mieszkała większość ludności Polski, a na obszarach zindustrializowanych zdecydowana mniejszość.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top