PL EN
W poszukiwaniu czynników stymulujących rozprzestrzenianie się polskiego know-how w gospodarce światowej - analiza regresji wielorakiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski
 
 
Ekonomista 2020;(6):881-906
 
STRESZCZENIE
Znaczenie wynalazków dla procesów rozwojowych jest tym większe, im częściej wykorzystywane są one przez innych podczas generowania nowej wiedzy. Mając to na względzie, celem artykułu było określenie stopnia, w jakim polskie wynalazki ulegają dyfuzji w gospodarce światowej - który był mierzony częstotliwością ich cytowania - oraz wskazanie czynników leżących u podstaw tego zjawiska. Przeprowadzona analiza regresji wielorakiej na próbie 426 podmiotów oraz 986 międzynarodowych aplikacji patentowych pokazała, że polskie wynalazki mają niewielki wpływ na działalność badawczą innych podmiotów, jako że w niewielkim stopniu są cytowane przez innych, choć wynalazki z fizyki cechuje większa skłonność do cytowania. W toku badań ujawniono także, że spośród czynników branych pod uwagę jedynie większa liczba obcokrajowców w zespole wynalazców przełożyła się na większą liczbę cytowań uzyskiwanych przez polskie wynalazki. Pozostałe czynniki miały albo negatywny wpływ na siłę dyfuzji polskiego know-how (różnorodność etniczna wśród zgłaszających wynalazek do ochrony patentowej, różnorodność etniczna wśród wynalazców, obecność jednostki publicznego sektora B+R wśród zgłaszających), albo nie obserwowano zależności między nimi a liczbą cytowań. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top