PL EN
Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
2
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2015;(4):463-489
 
STRESZCZENIE
Efekt Balassy-Samuelsona i efektywność potencjalnych kanałów jego absorpcji wymagają pogłębionych analiz, w szczególności w odniesieniu do tzw. krajów doganiających, które w perspektywie przystąpią do unii walutowej. Analiza przeprowadzona w artykule pozwoliła ocenić skalę presji infl acyjnej wynikającej z procesu konwergencji realnej i na tej podstawie sformułować wnioski dotyczące ryzyka nieadekwatności polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do gospodarki polskiej. Wyniki analizy wskazują, że systematyczna dywergencja infl acyjna może stanowić poważny koszt w przypadku akcesji Polski do strefy euro. Jej skala w przypadku Polski była bowiem wyższa niż w przypadku peryferyjnych państw członkowskich w pierwszej dekadzie funkcjonowania strefy euro. Co więcej, presja inflacyjna wynikająca z procesu doganiania była w Polsce wzmacniana przez funkcjonowanie rynku pracy. Otrzymane rezultaty wskazują na to, że nieuwzględnienie w specyfi kacji modelu Balassy-Samuelsona wpływu rynku pracy i rynku produktów może prowadzić do błędnych wniosków. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top