PL EN
Wage Returns to Different Education Levels : Evidence from Poland
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warsaw, Poland
 
2
University of Łódź
 
3
Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Ekonomista 2018;(1):25-49
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu było przeanalizowanie zmian w premii płacowej uzyskiwanej przez pracowników z tytułu wykształcenia w Polsce w latach 1995-2013. W okresie tym nastąpiły duże zmiany w strukturze zatrudnienia rozpatrywanej według poziomu i typu wykształcenia. Udział pracowników z wyższym wykształceniem znacznie wzrósł, a udział pracowników z podstawowym wykształceniem zawodowym znacznie zmalał. Autorzy oszacowali relatywną premię płacową z różnych rodzajów i poziomów wykształcenia, stosując standardowe równanie płac typu Mincera. Wyniki wskazują, że zachodzące ostatnio zamiany w strukturze zatrudnienia mają ważne konsekwencje w zakresie struktury płac. W szczególności wejście na rynek pracy wielu młodych ludzi z wyższym wykształceniem spowodowało spadek relatywnego poziomu ich wynagrodzeń. Jednocześnie wyraźny spadek liczby absolwentów szkół zawodowych i niedobór pracowników w niektórych zawodach pociągnęły za sobą wzrost relatywnego poziomu płac w tej grupie pracowników. Wyniki tej analizy są istotne dla polityki edukacyjnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top