PL EN
ARTYKUŁ
Reakcja rynków giełdowych na inwazję Rosji na Ukrainę a powiązania handlowe ze stronami konfliktu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonometrii i Statystyki / Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
2
Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej / Zakład Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
3
Institute for Resources, Environment and Sustainability, The University of British Columbia, Canada
 
 
Data nadesłania: 02-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-01-2023
 
 
Data akceptacji: 02-03-2023
 
 
Data publikacji: 28-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Michał Wielechowski   

Instytut Ekonomii i Finansów / Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej / Zakład Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(1):14-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest sprawdzenie, czy siła powiązań handlowych z Rosją i Ukrainą istotnie różnicuje reakcję giełd papierów wartościowych na militarną agresję Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Zakres podmiotowy badania stanowią wszystkie kraje G20 oraz Unii Europejskiej. W badaniu skoncentrowano się na jednodniowej zmianie indeksu giełdowego w pierwszym dniu inwazji oraz zmianie indeksu giełdowego w okresie od 23 lutego do 7 marca 2022 r. Data 7 marca 2022 r. odnosi się do najwyższego poziomu niepewności giełdowej w następstwie wybuchu analizowanego konfliktu zbrojnego. Na podstawie analizy skupień metodą k-średnich wyodrębniono trzy klastry reprezentujące kraje o podobnym udziale w handlu z Rosją i Ukrainą. Następnie, wykorzystując test Kruskala-Wallisa oraz test rang Wilcoxona, zweryfikowano, czy istnieją istotne różnice w reakcjach giełd między wyodrębnionymi grupami krajów. Zaobserwowano, że poziom powiązań handlowych kraju ze stronami konfliktu istotnie różnicuje reakcje indeksów giełdowych. Największe spadki wartości notują wiodące indeksy giełdowe z krajów najbardziej powiązanych gospodarczo z Rosją i Ukrainą. Wyniki badań wskazują na to, że poziom relacji gospodarczych między krajami może mieć istotny wpływ na reakcję indeksów giełdowych na wybuch międzynarodowych konfliktów zbrojnych, w szczególności w okresie globalizacji rynków finansowych.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top