PL EN
ARTYKUŁ
Rola funduszy emerytalnych w rozwoju rynku kapitałowego w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
University Fehmi Agani, Gjakove, Kosovo
 
2
Biznesi College, Pristina, Kosovo
 
 
Data publikacji: 28-12-2022
 
 
Ekonomista 2022;(4):437-454
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Podstawowym celem artykułu jest analiza wpływu wywieranego przez fundusze emerytalne na rozwój rynku kapitałowego jedenastu nowych krajów członkowski UE z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Wykorzystane dane mają charakter roczny i pochodzą z lat 2010–2020. Jako wskaźniki wzrostu rynku kapitałowego wykorzystujemy dwie zmienne, którymi są: kapitalizacja rynku giełdowego i kapitalizacja rynku obligacji prywatnych. Zależność między zmiennymi oszacowano za pomocą estymatorów DOLS (ang. dynamic ordinary least squares) oraz FMOLS (ang. fully modified ordinary least squares). Wyniki analizy wskazują, że fundusze emerytalne wywierają pozytywny wpływ na wzrost rynku giełdowego oraz rynku obligacji prywatnych. Wyniki badania są istotne z punktu widzenia zarządzania i strategii inwestycyjnych stosowanych przez fundusze emerytalne. W najbliższej przyszłości, gdy fundusze emerytalne zgromadzą znaczne aktywa, powinny zmienić swoje strategie inwestycyjne w kierunku portfeli bardziej nastawionych na ryzyko.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top