PL EN
ARTYKUŁ
Czy wynagrodzenie minimalne oddziałuje na inflację?
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-11-2022
 
 
Data akceptacji: 07-11-2022
 
 
Data publikacji: 28-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Majchrowska   

Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214, Łódź, Polska
 
 
Ekonomista 2022;(4):417-436
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie wpływu zmian płacy minimalnej na stopę inflacji. Analizy oparte są na danych dotyczących 16 regionalnych rynków pracy w Polsce, badany okres to lata 2003–2020. Do badania wykorzystano koncepcję regionalnych krzywych Phillipsa rozszerzonych o płacę minimalną. Analizy empiryczne przeprowadzone były z wykorzystaniem dynamicznych modeli panelowych. Wyniki badania wskazują na istotny statystycznie i dodatni wpływ wzrostu płacy minimalnej na stopę inflacji w Polsce. Efekt ten jest jeszcze silniejszy, gdy zmienną objaśnianą są zmiany cen żywności. Wpływ płacy minimalnej na zmiany poziomu cen różni się zarówno w czasie, jak i w przekroju regionów. Podwyżki płacy minimalnej miały większe znaczenie w okresie wyższej inflacji niż w okresach niskiej inflacji. Efekty płacy minimalnej różnią się także w zależności od regionu; presja inflacyjna była wyższa w regionach o dobrej sytuacji na rynku pracy i relatywnie wysokich płacach. Oznacza to, że w tych regionach firmy w większym stopniu przerzucają wyższe koszty pracy na konsumentów. Wyniki naszych badań są ważne z punktu widzenia polityki rynku pracy, jak i polityki regionalnej, w szczególności biorąc pod uwagę obserwowaną w ostatnim okresie wysoką stopę inflacji i planowane dalsze podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Pokazują one, że nawet jeśli podwyżki płacy minimalnej nie prowadzą do dużych efektów bezrobocia, mogą generować dodatkową presję inflacyjną, zwłaszcza w okresach boomu gospodarczego i w regionach o napiętej sytuacji na rynkach pracy.
FINANSOWANIE
Narodowe Centrum Nauki, numer projektu: UMO-2017/25/B/HS4/02916
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top