PL EN
Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2012;(5):629-644
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie, jak zmieniała się sytuacja na rynku pracy w Polsce, a w szczególności zagrożenie bezrobociem, osób starszych w okresie, gdy polska gospodarka doświadczała ostatniego kryzysu. Zainteresowanie tą grupą wiekową wynika z faktu, że pomimo pewnego wzrostu aktywności zawodowej w ostatnich latach niskie wartości wskaźników zatrudnienia i aktywności zawodowej stawiają Polskę na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej w przypadku starszych kobiet i jednym z najniższych w przypadku mężczyzn. Koncentrujemy się na osobach w wieku 55-64, choć część statystyk przedstawiamy dla osób po 45 roku życia. W artykule próbujemy odpowiedzieć na następujące pytania: 1) Jak zmieniła się względna sytuacja starszych uczestników rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego i oznak ożywienia w 2010 r.? 2) Jaką rolę odgrywało otoczenie instytucjonalne i prowadzona polityka rynku pracy w obserwowanych zmianach aktywności i zatrudnienia osób po 55. roku życia? 3) Czy obserwowane zmiany w odmienny sposób dotknęły kobiety i mężczyzn? 4) Czy i jak zmieniła się mobilność i przepływy osób starszych na rynku pracy i jakie mogły być powody tych zmian? (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top