PL EN
Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, praca zbiorowa pod red. Grzegorza W. Kołodki i Jacka Tomkiewicza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019, ss. 460 (wraz z aneksem)
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2020;(3):487-490
 
STRESZCZENIE
"Polska potrzebuje strategii" - tym stwierdzeniem współredaktorzy tomu, G.W. Kołodko i J. Tomkiewicz, otwierają zestaw 18 esejów mających inicjować debatę o kreowaniu i wykorzystywaniu myśli strategicznej dla rozwoju naszego kraju i jego gospodarki. Rozwój ten, choć niewątpliwy, trudno byłoby nazwać harmonijnym, a tym bardziej satysfakcjonującym. Zadeklarowana w Konstytucji RP idea społecznej gospodarki rynkowej nie została wciąż zrealizowana. Co istotne, i co podkreślają we wstępie do omawianej tu książki współredaktorzy, budowa podstaw gospodarki rynkowej okazała się łatwiejsza niż budowa odpowiadającego jej systemu demokratycznego. Opisany stan, wyrażający się w nieciągłości, a w pewnych obszarach - chaotyczności kolejnych przeobrażeń, trzeba uznać za efekt oddziaływań zewnętrznych, przede wszystkim globalizacji, ale i czynników wewnętrznych - zaniechań i niespójności dokonywanych w ciągu 30 ostatnich lat przemian, zmieniających trajektorię transformacji ustrojowej. Wskazuje to jasno na niedostatek myśli strategicznej, która mogłaby porządkować dokonywane zmiany, a w jeszcze większym stopniu - na niedostateczne jej wykorzystywanie. Powrót do początków, jakie stanowi ogłoszona w roku 1994 "Strategia dla Polski", jest dla takiej debaty naturalnym punktem wyjścia.
Opracowanie samym swoim tytułem nawiązuje do programu gospodarczego "Strategia dla Polski", opracowanego i realizowanego w latach 1994-1997 przez G.W. Kołodkę, pełniącego wówczas funkcję wicepremiera i Ministra Finansów. Zamysłem książki jest spojrzenie na kształt, rozwiązania i efekty tego programu z punktu widzenia osób współpracujących przy jego powstawaniu, a także - przy jego realizacji. Przede wszystkim jednak podjęta została tu próba oceny polskich przemian ustrojowych i ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top