PL EN
Measuring Gender Occupational Segregation : OECD Countries in Comparative Perspective
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Economics and Business, Poland
 
 
Ekonomista 2018;(6):682–700
 
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie miary zjawiska segregacji zawodowej według płci oraz jej zastosowanie do empirycznej analizy zakresu jego występowania. W artykule wykorzystano dwuetapową procedurę zaproponowaną przez Knoglera i Lankes'a do estymacji miernika segregacji zawodowej według płci w 30 badanych krajach, należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w latach 1997-2016. W pierwszym etapie, na podstawie analizy głównych składowych, ze zbioru wielu zmiennych charakteryzujących poziomą i pionową segregację zawodową wyróżniono główne i niezależne od siebie wymiary omawianego zjawiska. Celem drugiego etapu była identyfikacja wymiarów segregacji zawodowej według płci istotnie oddziałujących na różnice w aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn za pomocą estymacji modelu danych panelowych typu within-between. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz wskazują na pozytywne oddziaływanie eliminowania segregacji zawodowej według płci na sytuacje kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a w szerszej perspektywie na koniunkturę gospodarczą. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205