PL EN
Konwergencja cen w unii monetarnej jako czynnik sprzyjający neutralizacji szoków asymetrycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2012;(1):41-52
 
STRESZCZENIE
Proces stopniowej niwelacji różnic w poziomach cen między poszczególnymi krajami próbujemy ująć modelowo, formułując bardzo prosty, matematyczny opis wpływu zróżnicowania cen na bilanse handlowe poszczególnych państw UGW. Ponieważ z badań empirycznych wynika, że konwergencja cen może być procesem długotrwałym, przedstawiony model należy traktować jako średniookresowy (o horyzoncie czasu rzędu co najmniej kilkunastu lat). Najpierw, wykorzystując proste narzędzia statystycznej analizy porównawczej zbadamy wpływ konwergencji cen na gospodarkę państwa przystępującego do unii monetarnej. Przeanalizujemy przypadek tzw. małej gospodarki otwartej, następnie unię złożoną z kilku identycznych państw i wreszcie unię utworzoną przez zróżnicowane państwa. Następnie przyjrzymy się mechanizmowi dyspersji asymetrycznych szoków, który ujawnia swą skuteczność dopiero w średnim okresie dzięki konwergencji cen nominalnych. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top