PL EN
ARTYKUŁ
Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego i jej miary
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów
 
 
Data publikacji: 07-09-2022
 
 
Ekonomista 2022;(3):367–390
 
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy pomiaru kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz synchronizacji między decentralizacją zadań publicznych i finansów publicznych. Autorki zakładają, że interesariusze informacji płynących z badań nad kondycją finansową JST określają wskaźniki, które będą odpowiednie do jej oceny. W artykule: 1) omawiane są spotykane w literaturze sposoby interpretacji pojęcia kondycji finansowej JST, 2) przedstawiane są i porządkowane wskaźniki wykorzystywane do badania tej kondycji, 3) proponowane są trzy nowe miary oceny kondycji finansowej JST, których konstrukcja uwzględnia konieczność zapewnienia ciągłości zaspokajania potrzeb społecznych oraz zachowania samodzielności i stabilności finansowej JST, 4) weryfikowane są empirycznie wartości dwóch wybranych wskaźników oceny kondycji finansowej JST w określonym przedziale czasowym. Przeprowadzona symulacja badania kondycji finansowej JST przy wykorzystaniu dwóch wybranych wskaźników wskazuje na znaczne rozbieżności w jej ocenie, a przez to sprzeczne informacje trafiające do zainteresowanych nimi interesariuszy. Zdaniem autorek istnieje potrzeba badania kondycji finansowej JST przy użyciu zarówno miar standardowych, jak i niestandardowych, co pozwoli ocenić kondycję finansową danej JST z różnych punktów widzenia.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205