PL EN
Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warsaw, Poland
 
2
Kozminski University, Poland
 
 
Ekonomista 2019;(5):590-607
 
STRESZCZENIE
Artykuł omawia skutki korekt polityki budżetowej w gospodarkach strefy euro. Celem jest sprawdzenie, czy postęp we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania publicznego jest pomocny w przeprowadzaniu korekt budżetowych. Autorzy zakładają, że najważniejszą rolą podejścia wynikowego w prowadzeniu polityki fiskalnej jest zdolność rządu do realizacji aktywnej polityki budżetowej, rozumianej jako zmiany w strukturze wydatków publicznych. W przypadku konieczności obniżenia ogólnego poziomu wydatków publicznych menedżerowie sektora publicznego powinni być w stanie przeprowadzić korektę budżetową w taki sposób, aby zminimalizować negatywne jej skutki dla społeczeństwa. Najważniejszym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest stwierdzenie, że tzw. budżet zadaniowy ma bardzo ograniczoną przydatność przy przeprowadzaniu redukcji wydatków publicznych. Nie ma statystycznych dowodów na to, że kraje bardziej zaawansowane w wykorzystaniu narzędzi budżetu zadaniowego prowadzą bardziej aktywną politykę fiskalną - dominuje podejście polegające na cięciu wszystkich wydatków o określony procent, a nie na priorytetach i analizie społecznych skutków. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top