PL EN
Wpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2019;(5):608-635
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu była ocena wpływu stabilności politycznej oraz praworządności na poziom produktywności gospodarek 40 krajów Afryki Subsaharyjskiej w latach 1996-2014. Posłużono się modelami regresji panelowej, gdzie zmienną objaśnianą była całkowita produktywność gospodarki (TFP). Za pomocą regresji kwantylowej analizowano również, w jakim stopniu siła i charakter tego wpływu zmieniają się w zależności od osiągniętego przez dany kraj poziomu produktywności. Główne źródła danych stanowiły bazy Banku Światowego World Governance Indicators i World Development Indicators oraz baza Penn World Table. Na podstawie prowadzonych analiz empirycznych stwierdzono, że zwiększanie stabilności politycznej i wzmacnianie praworządności wpływało na wzrost produktywności w analizowanych krajach, przy czym istotniejszą rolę odgrywał drugi z tych czynników. Ponadto ustalono, że wpływ elementów układu instytucjonalnego zmienia się w zależności od szacowanego poziomu TFP danej gospodarki. O ile w słabiej rozwiniętych krajach ważniejszy jest wpływ rządów prawa, o tyle w miarę wzrostu efektywności gospodarki relatywnie większego znaczenia nabiera stabilność polityczna. Z kolei poprawa poziomu kapitału ludzkiego sprzyjała wzrostowi TFP w badanych krajach, niezależnie od fazy ich rozwoju. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top