PL EN
Crowding-in and Crowding-out Effects of Public Investments in Poland and Portugal : a Comparative Study
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw School of Economics, Poland
 
 
Ekonomista 2020;(3):372-400
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej wpływu wydatków publicznych o charakterze inwestycyjnym gospodarkę Polski i Portugalii w latach 1997-2017. W teorii ekonomii istnieją rozbieżne opinie co do wpływu ekspansywnej polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy. Bezpośredni i pośredni wpływ rosnących wydatków rządowych na gospodarkę jest jednym z węzłowych pytań w ocenie efektywności polityki wydatków państwowych. W analizie empirycznej wykorzystano kilka modeli regresji do zbadania kluczowych relacji związanych z oceną makroekonomicznych efektów wydatków publicznych w obydwu badanych krajach. Wyniki estymacji wskazują na istnienie w Polsce efektów pozytywnych, jeśli chodzi o wpływ publicznych wydatków inwestycyjnych na wielkość inwestycji sektora prywatnego oraz na produkt krajowy brutto. Innym spostrzeżeniem jest brak negatywnego wpływu inwestycji sektora publicznego na konkurencyjność gospodarki mierzoną zmianami realnego kursu walutowego. Potwierdza to obecność efektu komplementarności pomiędzy inwestycjami prywatnymi i publicznymi i wyklucza relację substytucyjną. Natomiast w odniesieniu do Portugalii nie stwierdzono w skali całego badanego okresu pozytywnego wpływu inwestycji publicznych na gospodarkę. Może to wskazywać, że początkowy stymulujący efekt dopływu funduszy unijnych oraz krajowych publicznych nakładów inwestycyjnych, obserwowany w poprzednich okresach, stopniowo zanikał i przekształcał się w tendencję do wypierania inwestycji prywatnych przez inwestycje publiczne. Jednak ten rezultat można również przypisać późniejszej stagnacji gospodarki związanej z konsekwencjami kryzysu 2008+ i późniejszej recesji, w których to warunkach publiczne nakłady nie są zdolne do z aktywizowania w istotnym stopniu prywatnych przedsiębiorstw. Koszt finansowy reprezentowany przez nominalną stopę procentową również odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prywatnych inwestycji zarówno w Polsce, jak i w Portugalii, a w konsekwencji w kształtowaniu dynamiki produkcji. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top