PL EN
Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach - niektóre determinanty i efekty przestrzenne
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski
 
2
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2012;(2):175–201
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest weryfikacja występowania konwergencji beta i sigma PKB per capita polskich podregionów w okresie 1995-2006. Weryfikowana jest obecność konwergencji bezwarunkowej, a także uwarunkowanej poziomem kapitału fizycznego, kapitału ludzkiego oraz wielkością miasta centralnego, które to czynniki są wymieniane w literaturze jako determinanty regionalnego wzrostu gospodarczego. Badane jest także występowanie efektów przestrzennych w determinowaniu tempa wzrostu. Podobnie jak we wcześniejszych badaniach, dotyczących niektórych innych krajów analiza wykazała dywergencję sigma i bezwarunkową dywergencję beta dochodów per capita między podregionami. Warunkowa konwergencja beta występuje tylko dla podregionów o zbliżonej wielkości miasta centralnego. Obecność metropolii wpływała na zwiększenie tempa wzrostu regionów, przy czym efekt ten był szczególnie silny w okresach dobrej koniunktury w całej gospodarce. Natomiast w fazie spowolnienia gospodarczego znaczący wpływ na stopę wzrostu regionów miały zasoby kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205