PL EN
ARTYKUŁ
Wpływ płci i wykształcenia średniego na wyniki nauczania rachunkowości na poziomie akademickim na tle pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-12-2023
 
 
Data akceptacji: 28-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Bartłomiej Lisicki   

Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(2):209-228
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ustalenie czy istnieje związek pomiędzy płcią studenta oraz nabytym wcześniej średnim wykształceniem w zakresie rachunkowości a uzyskanymi wynikami nauczania przedmiotu rachunkowość na poziomie akademickim, realizowanym na publicznej uczelni ekonomicznej w Polsce, na przełomie okresów poprzedzających pandemię COVID-19, w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu. W procedurze badawczej poddano badaniu próbę 278 ocen studentów z przedmiotu rachunkowość uzyskanych na przełomie pięciu kolejnych lat akademickich (2017/2018–2021/2022). Wnioskowanie statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem testu U Manna-Whitney’a. Badania nie potwierdziły istnienia zależności pomiędzy płcią studenta a uzyskaną oceną z rachunkowości, zarówno w całym badanym okresie, jak i w wyróżnionych podokresach. Potwierdzono natomiast istnienie zależności pomiędzy posiadanym wykształceniem średnim w zakresie rachunkowości a uzyskanymi wynikami nauczania. Studenci, którzy posiadali wykształcenie średnie z obszaru rachunkowości charakteryzowali się wyższymi ocenami uzyskiwanymi z przedmiotu rachunkowość od pozostałych słuchaczy. W tym zakresie zależność ta jest na tyle silna, że stosowane różne tryby nauczania nie wykazały wpływu na jej istnienie.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top