PL EN
Utrata wartości aktywów a kształtowanie kursów akcji polskich spółek sektora energetycznego.
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-06-2021
 
 
Ekonomista 2021;(3):397-417
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G14
M41
 
STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania była próba określenia wpływu pojawiających się w latach 2013–2018 odpisów z tytułu utraty wartości aktywów na wycenę rynkową emitentów notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w subindeksie sektorowym WIG-Energia w krótkim horyzoncie czasu. Wykorzystano w tym celu metodykę analizy zdarzeń. Metoda bazująca na nadwyżkowych stopach zwrotu pozwala oszacować wpływ różnego rodzaju informacji napływających na rynek udostępnianych przez podmioty giełdowe, na kształtowanie się kursów ich papierów wartościowych. Wyniki opracowania pozwoliły na wskazanie, jak ogłoszenie utraty wartości aktywów wpływa na krótkoterminowe kształtowanie kursów akcji spółek sektora energetycznego. Uzyskane rezultaty badawcze poddano weryfikacji nieparametrycznym testem kolejności par Wilcoxona, którego wyniki wskazały na brak istotności statystycznej uśrednionych nadwyżkowych stóp zwrotu dla każdego z badanych dni okna zdarzenia. W związku z tym należy wskazać, że raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów w przypadku emitentów z sektora energetycznego nie powoduje istotnego statystycznie krótkoterminowego spadku ich wyceny rynkowej. Uzyskane wyniki są sprzeczne z dotychczas obserwowanymi rezultatami badawczymi pochodzącymi z zagranicznych rynków kapitałowych oraz odnoszących się do emitentach zgrupowanych w innych sektorach GPW. Brak odnotowywanej wcześniej negatywnej reakcji rynku na informacje o odpisie w stosunku do wyceny rynkowej emitentów sektora energetycznego może wskazywać na istniejące na GPW branżowe zróżnicowanie dyskontowanie faktu utraty wartości aktywów w cenach akcji.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top