PL EN
The Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland : Identification of Transaction Costs
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw School of Economics
 
2
Gdańsk University of Technology
 
3
Poznań University of Economics and Business
 
 
Ekonomista 2019;(3):321-342
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja czynników mających wpływ na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów pomiędzy przedsiębiorcami w sprawach gospodarczych. Na potrzeby artykułu przeprowadzono pilotażowe badanie 210 spraw sądowych zawisłych przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w pierwszej instancji po 2009 r., w których wyrok wydano w 2012 r. (ostatnie 210 spraw) a od wyroku wniesiono apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i zakończono postępowanie przed 2013 r. Badanie miało charakter studium przypadku, którego celem była identyfikacja czynników mających wpływ na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów po stronie podażowej, czyli w ramach działania sądów. Na koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów składają się nie tylko koszty opłaty sądowej i zastępstwa procesowego, określone normatywnie, ale także - co jest oczywiste - czas niezbędny do wyegzekwowania praw wynikających z umowy. W badaniu podjęto próbę odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Po pierwsze, które z czynników mają wpływ na czas rozpoznania sprawy, począwszy od jej wpływu do sądu pierwszej instancji aż do wydania wyroku w drugiej instancji, a po drugie - na ile poziom zawiłości sprawy przekłada się na czas rozpoznania sprawy. Wyniki badań pozwoliły na wstępne wyselekcjonowanie podstawowych czynników identyfikujących poziom skomplikowania sprawy. Autorzy artykułu przyjęli, że należą do nich: liczba tomów zgromadzonych w trakcie rozpoznania sprawy, liczba rozpraw oraz liczba stron uzasadnienia wyroku w pierwszej i drugiej instancji. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top