PL EN
Reakcje rynku pracy na zmiany koniunktury w dużych krajach Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska
 
 
Ekonomista 2014;(5):761–772
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób i jak szybko rynek pracy dostosowuje się do zmian koniunktury gospodarczej. W celu uporządkowania analizy postawiono trzy hipotezy badawcze, wynikające głównie z przeglądu literatury tematu (...) Hipotezy te brzmią następująco:
1. Występują dodatnie korelacje między zmianami koniunktury a zmianami poziomu zatrudnienia oraz ujemne korelacje między zmianami koniunktury a zmianami poziomu bezrobocia.
2. Występują korelacje między zmianami koniunktury a zmianami poziomu zatrudnienia w elastycznych formach (np. liczbą pracujących czasowo i liczbą pracujących w niepełnym wymiarze).
3. Występują dodatnie korelacje między zmianami koniunktury a realnymi kosztami pracy.
Hipotezy powyższe zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących zmian koniunktury i zmian wielkości zasobów na rynku pracy oraz zmian realnych kosztów pracy. Korelacja między powyższymi wielkościami zostanie oszacowana dla okresu krótkiego (zmiany następujące w tym samym roku) oraz z uwzględnieniem rocznego przesunięcia danych charakteryzujących rynek pracy w stosunku do zmian koniunktury. To ostatnie ujęcie umożliwi odpowiedź na pytanie, czy występuje roczne opóźnienie dostosowań rynku pracy do zmian koniunktury. Analiza korelacji zostanie dokonana na podstawie danych statystycznych publikowanych przez Eurostat, odnoszących się do sześciu największych ludnościowo krajów Unii Europejskiej w latach 2002-2011. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205