PL EN
Nieefektywność alokacji zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Bank Polski
 
 
Ekonomista 2013;(5):591-623
 
STRESZCZENIE
W artykule obliczono składową cykliczną luki nieefektywności alokacji zatrudnienia w gospodarce polskiej w okresie 1 kw. 1995 - 4 kw. 2011. Lukę tę zdekomponowano na składowe związane z marżami płacowymi i cenowymi. Stwierdzono silną procykliczność luki nieefektywności oraz antycykliczność obu rodzajów marż. Fluktuacje cykliczne marż płacowych objaśniają ok. 69% wariancji luki nieefektywności. Luka nieefektywności waha się w cyklu koniunkturalnym z około jednokwartalnym opóźnieniem względem PKB. Obliczone miary nieefektywności alokacji zastosowano w analizie reakcji gospodarki na szoki polityki pieniężnej oraz w identyfikacji kluczowych charakterystyk wahań cyklicznych na rynku pracy w Polsce w badanym okresie. Zbadano też ich powiązania z koncepcjami takimi, jak luka popytowa czy luka bezrobocia. Zaobserwowano istotne różnice w otrzymanych wynikach dla gospodarki polskiej w stosunku do obserwacji dotyczących gospodarki USA oraz strefy euro. Dotyczą one relatywnie mniejszego znaczenia marż płacowych dla wyjaśniania zmienności luki nieefektywności w przypadku gospodarki Polski oraz różnic w charakterze fluktuacji marż cenowych, które są procykliczne w USA, acykliczne w strefie euro oraz antycykliczne w Polsce. Analiza korelacji warunkowych (na podstawie modelu VAR) sugeruje, że jedną z przyczyn tych różnic może być odmienna reakcja marż cenowych na szoki polityki pieniężnej. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top