PL EN
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Ekonomista 2014;(5):707-731
 
STRESZCZENIE
W związku z postępami globalizacji coraz więcej uwagi w teoriach wzrostu gospodarczego poświęca się związkom danej gospodarki z gospodarką światową oraz wpływom gospodarki światowej na wzrost i rozwój gospodarczy poszczególnych krajów. Jednym z elementów tego wpływu jest dopływ kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wpływ BIZ na wzrost gospodarczy jest mierzalny, ale wpływ tego czynnika na rozwój gospodarczy jest trudny do weryfikacji empirycznej. Celem analizy zawartej w artykule jest ocena obecnego etapu rozwoju gospodarki polskiej w kontekście napływu BIZ. Analiza oparta jest na identyfikacji etapów rozwoju gospodarczego zgodnie z koncepcją ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. Obejmuje ona ocenę zmian w wielkości dopływu BIZ i związanych z tym należności i zobowiązań zagranicznych oraz ich relacji do produktu krajowego brutto (PKB), motywów podejmowania BIZ oraz zmian w strukturze inwestycji i ich poziomu technologicznego. Analiza obejmuje okres 1994-2010 i opiera się na danych pochodzących ze statystyki UNCTAD, NBP i GUS. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że gospodarka Polski znajduje się obecnie we wczesnej fazie trzeciego etapu ścieżki inwestycyjno-rozwojowej. Przejście z pierwszego do drugiego etapu nastąpiło stosunkowo szybko, ale przejście przez następne etapy będzie wymagało dłuższego czasu, przy czym ostateczny efekt tej ewolucji trudno jest z góry określić. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top