PL EN
Long-term and Short-term Relationship Between Government Expenditure and GDP in the EU15: Cointegration Approach
 
Więcej
Ukryj
1
Silesian University in Opava
 
 
Ekonomista 2014;(6):865–882
 
STRESZCZENIE
Artykuł ten dotyczy cyklicznych wahań i tendencji rozwojowych (trendów) wydatków państwowych w "starych" krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE15). Celem jest empiryczne zbadanie cyklicznych zmian tych wydatków oraz długo- i krótkookresowej relacji między wydatkami państwowymi a PKB. W analizie wykorzystano poprawione dane roczne o PKB i wydatkach państwowych publikowane przez Eurostat, zgodne z międzynarodowym systemem klasyfi kacji wydatków państwowych (COFOG). Podstawowym narzędziem analizy był test kointegracji Johansena i model korekty błędu (ECM). Badanie potwierdziło procykliczne oddziaływanie wydatków państwa na wielkość PKB. Oznacza to, że rządy nie wykorzystywały swych wydatków jako narzędzia antycyklicznej polityki fiskalnej. Przeciwnie, rezultaty analizy potwierdzają działanie prawa Wagnera w badanej grupie krajów we wskazanym okresie. Wyniki analizy ujawniają również istotne różnice w znaczeniu sektora publicznego oraz priorytetowych funkcjach wydatków państwowych w poszczególnych krajach. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205