PL EN
Impact of the Financial Structure of FDI Inflows on Economic Growth in Poland
 
Więcej
Ukryj
1
K. Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
 
 
Ekonomista 2019;(5):542-571
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza wpływu komponentów finansowych zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2004-2018, ze szczególnym uwzględnieniem roli reinwestycji zysków. Sformułowano następującą tezę: wraz z napływem ZIB do Polski i przechodzeniem ich przez kolejne fazy cyklu życia maleje znaczenie wpływu akcji i innych form kapitału na wzrost gospodarczy, a rośnie znaczenie reinwestycji zysków. W celu weryfikacji tej hipotezy zastosowano model ekonometryczny VECM z rozszerzoną analizą reakcji. Wyniki potwierdzają, że wśród komponentów ZIB głównie akcje i inne formy udziału kapitałowego oraz reinwestycje zysków mają znaczny wpływ na zmiany PKB. W krótkim okresie największy wpływ na wzrost gospodarczy ma napływ kapitału akcyjnego i innych form udziału kapitałowego. W długim okresie znaczenie udziałów kapitałowych maleje, natomiast wpływ reinwestycji zysków wzrasta. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top