PL EN
Globalny kryzys gospodarczy - próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2015;(6):733-759
 
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu było sporządzenie szerokiego rankingu krajów z punktu widzenia negatywnych konsekwencji globalnego kryzysu gospodarczego. Do mierzenia wpływu globalnego kryzysu na poszczególne gospodarki skonstruowano syntetyczny wskaźnik aktywności gospodarczej uwzględniający zmiany pięciu zmiennych makroekonomicznych: PKB per capita, eksport dóbr i usług, stopa bezrobocia, kapitalizacja spółek giełdowych i napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Na tej podstawie zidentyfi kowano kraje, na które kryzys wpłynął najbardziej i najmniej negatywnie. Wskazano także kraje, które miały największe i najmniejsze trudności w powrocie do przedkryzysowego poziomu rozwoju gospodarczego. Pierwszy ranking (obejmujący 52 kraje) pokazuje zmiany syntetycznego wskaźnika pomiędzy 2007 r. i 2009 r., ilustrując bezpośredni negatywny wpływ kryzysu na poszczególne gospodarki. Drugi ranking (obejmujący 42 kraje) ukazuje zmiany syntetycznego wskaźnika między 2007 r. i 2012 r., ilustrując zdolności poszczególnych gospodarek w przezwyciężaniu skutków kryzysu i przywracaniu poprzedniego poziomu aktywności. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top