PL EN
Globalny kryzys finansowy a koszty utraty autonomii monetarnej w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
2
Credit Agricole Bank Polska
 
 
Ekonomista 2015;(3):319-334
 
STRESZCZENIE
Wyniki modelowania ekonometrycznego wskazują, że w ostatnich latach nastąpiło zmniejszenie wrażliwości kursów walut państw EŚW-4 (Czech, Polski, Rumunii i Węgier) na kształtowanie się krajowych cykli koniunkturalnych na rzecz relatywnego zwiększenia wpływu czynników globalnych. Wskazuje to, że koszt utraty krajowej polityki pieniężnej po ewentualnym przystąpieniu tych państw do strefy euro może być mniejszy, niż oceniano przed globalnym kryzysem finansowym. Wniosek ten powinien być uwzględniony w badaniach poświęconych szacowaniu korzyści netto z integracji monetarnej krajów EŚW-4 ze strefą euro. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top