PL EN
Fundusze hedgingowe - definicja i tendencje rozwoju
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Ekonomista 2015;(6):892-909
 
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia rozwój funduszy hedge na świecie w ostatnich 18 latach ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. W pierwszej części autor omawia kontrowersje wokół defi niowania funduszy hedge i proponuje własną defi nicję. W następnych częściach opisano rozwój tego segmentu rynku finansowego, głównie przez pryzmat liczby funduszy hedge, wartości aktywów i stóp zwrotu. Przedstawione dane wskazują, że w ostatnich 18 latach zbiorcze wyniki funduszy hedge osiągały zawsze wartości dodatnie, z wyjątkiem 2008 r. i 2011 r. Niezależnie od zmiennej koniunktury na rynku finansowym wyniki funduszy hedge, mierzone indeksem Barclay Hedge Fund Index, były lepsze od wyników "szerokiego rynku", mierzonego indeksem Standard & Poor's 500. W ostatniej części artykułu omówiono perspektywy dalszego rozwoju tego sektora i prawdopodobne kierunki przyszłych zmian w jego strukturze. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top