PL EN
Determinanty wskaźnika predykcji bankructwa: przegląd modeli i metaanaliza
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Bank Polski, Uniwersytet Warszawski
 
2
Uniwersytet Warszawski, student
 
 
Ekonomista 2016;(4):433-468
 
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera obszerny przegląd i analizę modeli stosowanych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw pod kątem widzenia prawdopodobieństwa ich bankructwa. W celu usystematyzowania wiedzy na temat determinant bankructwa firm dokonano metaanalizy modeli predykcyjnych stosowanych w badaniach empirycznych z tego zakresu. Wyróżniono główne grupy czynników uwzględnianych w badaniach upadłości przedsiębiorstw: płynność finansowa, rentowność, produktywność aktywów, zabezpieczenie spłaty długu, dźwignia finansowa, wiek i wielkość firmy. Z dostępnej literatury wybrano 26 studiów poświęconych tej problematyce i zbudowano bazę danych zawierającą informacje o oszacowanych modelach. Stosując współczynnik rang i współczynnik korelacji, analizę wariancji, nieparametryczny test Kruskala-Wallisa oraz regresję tobitową, dokonano oceny wpływu zmiennych objaśniających w poszczególnych badaniach na trafność predykcji opartych na danym modelu. W ocenie porównawczej uwzględniono liczbę zmiennych zawartych w modelu, rodzaj zmiennych objaśniających, metodę estymacji oraz liczebność próby. Na podstawie analizy statystyczno-ekonometrycznej stwierdzono, że rozważane charakterystyki poszczególnych modeli były nieistotne dla dokładności wyprowadzanych z nich prognoz bankructwa. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top