PL EN
Zniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
2
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2018;(1):103-115
 
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera statystyczną analizę przepływów pomiędzy zasobem siły roboczej a zasobem osób zniechęconych bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia w Polsce. Podstawą analizy są dane dochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzonego przez GUS w ujęciu kwartalnym w rozbiciu według płci i grup wieku za okres egzemplarz redakcyjny Key Text 1995-2016. Autorzy zakładają, iż odpływ z siły roboczej do zasobu zniechęconych aproksymuje efekt osób zniechęconych bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia, a napływ do siły roboczej z zasobu zniechęconych aproksymuje efekt dodatkowych pracowników. Wyniki wskazują, iż problem zniechęcenia częściej dotyka kobiet niż mężczyzn, ale najbardziej osoby w wieku 45-54 lata. Grupy młodych osób zniechęconych i mężczyzn są znacznie bardziej dynamiczne niż pozostałych frakcji zasobu osób zniechęconych ogółem. Osoby starsze trwale wychodzą z rynku pracy. Polityka gospodarcza powinna być nakierowana na trwałe przywiązanie osób młodych do rynku pracy oraz promocję aktywności zawodowej wśród kobiet i starszych pracowników. Osobne narzędzia skierowane do strony popytowej rynku pracy powinny stworzyć zachęty do zatrudnienia wybranych frakcji siły roboczej. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top