PL EN
Znaczenie wydatków wojskowych w ocenie efektów polityki fiskalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2018;(4):425-441
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie wpływu polityki fiskalnej na PKB w Czechach, Polsce i na Węgrzech na podstawie kształtowania się wydatków wojskowych. W badaniu wykorzystano model SVAR oparty na identyfikacji O. Blancharda i R. Perottiego. W modelu tym wykorzystano trzy zmienne: PKB, podatki netto oraz wydatki wojskowe, które mają bardziej egzogeniczny charakter niż pozostałe wydatki rządowe. Z przeprowadzonych analiz wynika, że polityka fiskalna w zakresie wydatków wojskowych silnie oddziałuje na kształtowanie się PKB w analizowanych gospodarkach - w każdym z badanych krajów uzyskano maksymalne mnożniki wydatków wojskowych są znacznie wyższe od jedności. Otrzymane wyniki pokazują, że tradycyjnie szacowane mnożniki wydatków rządowych prawdopodobnie niedoszacowują siły oddziaływania polityki fiskalnej na gospodarkę. Funkcje reakcji na impuls wskazują przy tym na znaczne zróżnicowanie trwałości skutków zmian wydatków rządowych. W przypadku Polski oddziaływanie polityki fiskalnej na PKB jest najbardziej trwałe, natomiast na Węgrzech wygasa przed upływem dwóch lat od wystąpienia szoku. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top