PL EN
The Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2016;(2):216–232
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba oszacowania bezpośrednich efektów przekazów pieniężnych emigrantów związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej na zróżnicowanie dochodów (dochody gospodarstw domowych w przeliczeniu na jednostkę ekwiwalentną) w Polsce w latach 2008-2011. W badaniu wykorzystano dwie metody dekompozycji współczynnika Giniego ze względu na źródła dochodów oraz dane na temat dochodów pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych. Dekompozycja współczynnika Giniego pozwoliła m.in. na zbadanie roli przekazów pieniężnych emigrantów w kształtowaniu zróżnicowania dochodów w Polsce, tj. oszacowanie zarówno względnego, jak i absolutnego wkładu tych transferów w nierówności dochodów. Wykazano, że przekazy emigrantów przyczyniły się do zmniejszenia zróżnicowania dochodów w Polsce w latach 2008-2011. Jednak wpływ przekazów emigrantów na nierówności dochodów był raczej niewielki, zwłaszcza w 2011 r. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205