PL EN
The Impact of Public Debt on Economic Growth: Evidence for Balkan Countries
 
 
Więcej
Ukryj
1
Biznesi College, Pristina, Kosovo
 
 
Ekonomista 2019;(6):769-780
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie wpływu długu publicznego na wzrost gospodarczy w pięciu krajach zachodniobałkańskich na podstawie danych z okresu 2008-2017. Autor bada, czy w tej grupie krajów występuje nieliniowa (kwadratowa) zależność między wielkością długu publicznego (w relacji do PKB) a wzrostem gospodarczym (mierzonym stopą wzrostu PKB per capita). Wyniki obliczeń wskazują na ujemną zależność między wielkością długu publicznego a wzrostem gospodarczym, widoczną po uwzględnieniu innych czynników (otwartość gospodarki, stopa inwestycji, saldo obrotów bieżących i saldo budżetu państwa). Wyniki obliczeń potwierdzają istnienie nieliniowej zależności między relatywną wielkością długu publicznego a tempem wzrostu gospodarczego w kształcie odwróconej litery "U", przy czym próg zadłużenia hamujący wzrost gospodarczy wynosi około 63-76% PKB. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top