PL EN
The Casual Relationship Between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Cag University, Turkey
 
2
Mustafa Kemal University, Turkey
 
3
Karadeniz Technical University, Turkey
 
 
Ekonomista 2015;(2):189-201
 
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje determinanty międzynarodowych przepływów wiedzy za pośrednictwem importu dóbr inwestycyjnych i bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich wpływ na wzrost gospodarczy na przykładzie Turcji. W tym celu zbadane zostały krótko i długookresowe zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy transferami wiedzy i głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi opisującymi rozwój gospodarki Turcji w okresie od 1 kw. 1992 r. do 3 kw. 2007 r. (tzn. w okresie 15 lat poprzedzających wybuch globalnego kryzysu finansowo-ekonomicznego). Wyniki testu kointegracji ARDL wskazują na istnienie długookresowej zależności pomiędzy zmiennymi modelu (import dóbr inwestycyjnych, zagraniczne inwestycje bezpośrednie, PKB, akumulacja kapitału trwałego, eksport i import) na poziomie istotności 1%. Artykuł bada także zależność między transferem wiedzy a wzrostem gospodarczym, wykorzystując do tego celu testy przyczynowości. Grangera z opóźnioną korektą błędu. Wyniki wskazują, że występuje tu długookresowa zależność przyczynowo-skutkowa w sensie Grangera pomiędzy zmiennymi niezależnymi modelu a importem dóbr inwestycyjnych, jednokierunkowa zależność krótkookresowa między importem dóbr inwestycyjnych i wielkością krajowych inwestycji oraz jednokierunkowa krótkookresowa zależność między eksportem i PKB. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top