PL EN
Struktura zadłużenia spółki według priorytetu spłaty: implikacje dla wartości przedsiębiorstwa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2015;(2):203–224
 
STRESZCZENIE
Wybór struktury kapitału przedsiębiorstwa i optymalnej struktury zadłużenia stanowi jedno z centralnych zagadnień finansów przedsiębiorstw. Artykuł analizuje problem struktury zadłużenia z punktu widzenia priorytetu jego spłaty. Punktem odniesienia jest wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli oraz koszt emisji nowego długu. Kształtowanie struktury zadłużenia spółki według priorytetu jego spłaty może być jednym z narzędzi kształtowania wartości spółki i kreowania wartości dla akcjonariuszy. Siła i kierunek tego oddziaływania zależą m.in. od poziomu zadłużenia oraz strategii przyjętej w zakresie wyboru optymalnego momentu realizacji danego projektu inwestycyjnego. W artykule rozważane są dwie strategie: first-best, w której uwzględniane są interesy finansowe zarówno właścicieli, jak i wierzycieli, oraz strategia second-best, w której są brane pod uwagę wyłącznie interesy właścicieli. W każdej ze strategii optymalna struktura długu jest inna; inna jest też wartość rynkowa spółki. Konflikt interesów między właścicielami a wierzycielami wpływa także na wysokość premii za ryzyko; dla długu o wyższym priorytecie spłaty (i większym koszcie) wpływ ten jest wyraźniej widoczny. Rozważania poświęcone problemowi rozwodnienia wierzytelności dotychczasowych wierzycieli pozwalają sformułować wniosek, że emisja długu o wyższym priorytecie spłaty prowadzi do największej utraty wartości roszczeń dotychczasowych wierzycieli. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205