PL EN

Procedura recenzowania

 
1. Redakcja nie pobiera opłat od autorów za złożenie tekstu lub opracowanie/publikację artykułu.

2. Przesłane teksty są kwalifikowane do publikacji na podstawie anonimowych recenzji w procedurze double-blind.

3. Artykuły są oceniane przez co najmniej dwóch recenzentów, będących ekspertami w dziedzinach zgodnych z profilem czasopisma.

4. W przypadku rozbieżności w ocenie artykułu przez dwóch recenzentów, artykuł jest kierowany do trzeciego recenzenta w celu przygotowania rozstrzygającej recenzji.

5. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne stwierdzenie czy tekst kwalifikuje się do publikacji.

6. Artykuły są recenzowane zgodnie z jednolitymi kryteriami oceny przyjętymi przez Komitet Redakcyjny i określonymi w formularzu oceny artykułu.

7. Artykuły są oceniane na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność z profilem czasopisma,
- oryginalność treści,
- nowatorstwo zastosowanych metod badawczych,
- poprawność merytoryczna.

8. Recenzje stanowią podstawę ostatecznej decyzji Komitetu Redakcyjnego o odrzuceniu lub przyjęciu artykułu do publikacji.

9. Decyzje Komitetu Redakcyjnego kończą się jednym z następujących wniosków:
- artykuł spełnia standardy merytoryczne i kwalifikuje się do publikacji,
- artykuł spełnia standardy merytoryczne lecz wymaga niewielkich poprawek przed publikacją,
- artykuł wymaga znacznych modyfikacji merytorycznych, które powinny być wprowadzone przez autorów a następnie tekst może zostać ponownie poddany procedurze recenzyjnej,
- artykuł nie kwalifikuje się do publikacji.

10. W ostatecznej wersji autor/ka powinien uwzględnić sugestie i uwagi recenzentów lub w pisemnej odpowiedzi na recenzje wyjaśnić dlaczego tego nie zrobił.

11. W przypadku gdy, któryś z recenzentów zasugeruje wprowadzenie w tekście istotnych zmian merytorycznych ostateczna wersja tekstu zostanie skierowane do ponownej oceny przez tego recenzenta.
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top