PL EN
Niestabilność polityki fiskalnej, rozwój rynków finansowych i wzrost gospodarczy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2012;(6):713-734
 
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono przegląd badań poświęconych wpływowi niestabilności polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy w długim okresie. Opierając się na wnioskach płynących z badań teoretycznych przeprowadzono badanie empiryczne. Celem badania jest ocena znaczenia zmienności polityki fiskalnej dla wzrostu gospodarczego na poziomie makroekonomicznym, przeprowadzona w oparciu o analizę ilościową. Najpierw w celu oszacowania miar niestabilności polityki fiskalnej wykonano analizę funkcji reakcji polityki fiskalnej. Następnie miary te posłużyły do badania wpływu tej niestabilności na wzrost gospodarczy oraz oddziaływania stopnia rozwoju finansowego na siłę tej zależności na poziomie makroekonomicznym. Na podstawie wyników badania można argumentować, że wykorzystanie dyskrecjonalnej i zmiennej polityki fiskalnej prowadzi do zmniejszenia wzrostu gospodarczego. Pierwsza część artykułu przedstawia dyskusję na temat miar niestabilności polityki fiskalnej. Druga zawiera dyskusję na temat piśmiennictwa. Trzecia przedstawia wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Ostatnia stanowi prezentację wniosków. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top