PL EN
Multifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application
 
Więcej
Ukryj
1
AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 
2
Cracow University of Technology
 
 
Ekonomista 2015;(4):515-530
 
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia bootstrapową ocenę wieloczynnikowej efektywności portfeli Famy-Frencha formowanych na polskim rynku akcji. Zastosowane metody oceniają charakter zmian stóp zwrotu w zależności od zmian czynników Famy-Frencha. Wektory ryzyka i premii za ryzyko oszacowano w okresie 1995-2010 oraz dwóch podokresach. Zastosowanie modelu Famy-Frencha do budowy portfeli inwestycyjnych pozwala na wysunięcie wielu wskazówek użytecznych dla inwestorów i zarządzających portfelami akcji. Wyniki analizy pokazują, że zastosowanie metod bootstrap pozwala na dokładniejszą estymację badanych parametrów. Umożliwia to lepszą ocenę zmian stóp zwrotu niż klasyczne procedury oparte na założeniach rozkładów normalnych. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top