PL EN
Methodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing
 
Więcej
Ukryj
1
University of Zielona Gora, Poland
 
2
"Milenium" College of Gniezno
 
3
Poznan University of Technology, Poland
 
 
Ekonomista 2012;(6):793-823
 
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje trudny problem pomiaru kapitału społecznego, jego wzrostu i struktury. Autorzy wychodzą od wskazania znaczenia tego problemu, przedstawiają definicję kapitału społecznego oraz formułują cele badania i przyjęte hipotezy. W części teoretycznej artykułu autorzy podejmują próbę operacjonalizacji pojęcia kapitału społecznego i proponują wielowymiarową metodę jego pomiaru. Część empiryczna przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w latach 2010-2011 w 8 powiatach i 4 grupach respondentów Polski zachodniej (region Wielkopolska). Autorzy zmierzyli i porównali oceny kapitału społecznego w poszczególnych grupach respondentów, określili luki istniejące w tym względzie w poszczególnych zbiorowościach lokalnych i sformułowali teoretyczny model stymulowania wzrostu kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top