PL EN
Interdependence of Innovations and Institutions: Consequences for GDP Growth
 
Więcej
Ukryj
1
University of Economics in Katowice, Poland
 
 
Ekonomista 2017;(5):527-543
 
STRESZCZENIE
Artykuł bada zależność pomiędzy wskaźnikiem gospodarki kreatywej (CEI) a wzrostem PKB. Autorzy zakładają, że w rezultacie sprężenia zwrotnego zachodzącego między instytucjami a kapitałem ludzkim i technologią powstają warunki sprzyjające działalności kreatywnej, która jest czynnikiem przyspieszającym innowacje na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym, czego efektem jest wzrost gospodarczy. Skonstruowany przez autorów syntetyczny wskaźnik CEI jest oparty na 71 zmiennych mierzących stopień kreatywności gospodarczej oraz współzależność innowacji i instytucji. Analiza, przeprowadzona za pomocą modelu regresji wypełnionego danymi panelowymi dla 29 krajów Europy w okresie 2005-2014, potwierdziła znaczący dodatni wpływ CEI na tempo wzrostu realnego PKB. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top