PL EN
Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2012;(4):403-425
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena najważniejszych zmian i prawidłowości, jakie wystąpiły w sferze znaczenia gospodarki polskiej w gospodarce światowej w latach 1990-2010. W szczególności chodzi o dokonanie przybliżonego pomiaru zmian roli Polski w międzynarodowej współpracy gospodarczej. W artykule nie podejmuje się próby określenia i szczegółowego wyjaśnienia przyczyn zidentyfikowanych tendencji. Zaobserwowane prawidłowości są wypadkową oddziaływania skomplikowanego splotu czynników, takich jak internacjonalizacja i globalizacja, transformacja gospodarek posocjalistycznych, wyłanianie się gospodarek wschodzących itp. Ustalenie precyzyjnych zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy tymi czynnikami a zauważonymi tendencjami, określenie kierunku tych zależności, a także pomiar ich siły stanowiłyby zadanie wykraczające poza ramy niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top