PL EN
Ewolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
Ekonomista 2015;(5):575-593
 
STRESZCZENIE
Artykuł nawiązuje do tekstu G.W. Kołodki ("Ekonomista" 2014, nr 3) i polemiki z nim autorstwa A. Matysiaka ("Ekonomista" 2015, nr 2). Autor uważa, że polemika A. Matysiaka nie uwzględnia należycie tego, co w dorobku Kołodki wydaje się najciekawsze i najważniejsze, tj. nowatorskiego spojrzenia na ekonomię i jej współczesne cele. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej, metodologicznej, rozważane są cele nauki ekonomii z uwzględnieniem szczególnych cech jej przedmiotu badań, tj. gospodarki - zmienności i różnorodności oraz teleologicznego charakteru. Autor neguje tradycyjny podział ekonomii na pozytywną oraz normatywną. Wprowadza pojęcie "dobrej gospodarki" (dobrego systemu gospodarczego), które w części drugiej analizuje w aspekcie rozwoju myśli ekonomicznej od A. Smitha i D. Ricardo poprzez K. Marksa, J.M. Keynesa aż do współczesnej ekonomii dobrobytu. Część trzecia poświęcona jest analizie kluczowych elementów koncepcji "nowego pragmatyzmu" zaproponowanej przez G.W. Kołodkę. Autor skupia uwagę na poglądach Kołodki na kształt i cele współczesnej nauki ekonomii oraz jego rozumieniu kategorii "dobrej gospodarki". Dochodzi do wniosku, że koncepcja nowego pragmatyzmu, odległa od mainstreamowej współczesnej ekonomii, wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom zmieniającego się świata, a jednocześnie jest silnie osadzona w nurcie poznawczym nauki ekonomii sięgającym jej smithowskich początków. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top