PL EN
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie : rola czynników instytucjonalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Ekonomista 2012;(4):515-527
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych czynników na wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Ukrainie w latach 1999-2010 oraz określenie roli uwarunkowań instytucjonalnych w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej ukraińskiej gospodarki. Narzędziem analizy jest zbudowany model ekonometryczny regresji liniowej, którego parametry zostały oszacowane za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Zastosowano indukcyjną metodę wnioskowania naukowego. Punktem wyjścia przeprowadzonej analizy była przyjęta hipoteza o następującej treści: w badanym okresie uwarunkowania instytucjonalne miały znaczący wpływ na decyzje inwestorów zagranicznych realizujących BIZ na Ukrainie. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top